ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ! ಹಾಂಗಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ತಾ ಪುನರ್‍ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಭಾಗಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಜಿವಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ, ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಠ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಭೆತಿಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಅವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ತಶೆಂಚ್ ಅವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ.

ಪೋರ್ವಾ0 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಐಸಿವೈಯಮ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ಚೆನಾಂ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್ 7ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಶೀವಾರ್ದಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್.

ಪೋರ್ವಾ0 ಆಯ್ತಾರಾ ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಆನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವೆನಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತುಮಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ, ಸಮಿತಿಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿಂಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ, ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ, ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಚಾ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಗಿತಾಂ ವಿಂಚುನ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಭ್ರಮುಕ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ವಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಎಲ್‍ಸಿಡಿರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವೆದಿರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಕ್, ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಅರಾಧಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವೆದಿ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹÀರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಆಜ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಫುಲಾಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿರಿಲ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ವಾತ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿತಚಿಂತಕಾಕ್, ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲವಿನಾಕ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮುರ್ದೊಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ. ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಚಿಂ ಭೆಸಾಂವಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕುರೊವ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹೊ ಅಂಕೊ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂಚ್, ಕುರೊವ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್, ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಜೊಕ್ತಿಂ ಲೇಕನಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್. ಕುಟ್ಮಾಚೆ ವರಸ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಯೋಜನ್, ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ, ತಶೆಂಚ್ ಆಯೋಗಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ ತಿ ತುಮಿ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮಿತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಮುಖಾರ್ 21 ಆಯೋಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹೆ ಆಯೋಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಚೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಕಸಲೊ? ಹ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುರೊವ್ ಪತ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ವಾಚುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ 21 ಆಯೋಗಾಕ್ ಸಂಯೋಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ್ ಆಮಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹರ್ಯೇಕಾ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

ಮೇ 15 ಆನಿ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರಿಜ್ಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಉರೊವ್ಣಿ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ವಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಕೊಣೆಂ ಸಿಒಡಿಪಿ ಕವರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್‍ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿ ಲಾಗಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾಂನಿ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ಥಾವ್ನ್ 6 ವೊರಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಿಂ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐಸಿವೈಯಮ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ಚುನಾವ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ದುಸ್ರಿ ಪಿಯುಸಿ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಎಕುಣ್ತಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಸಿಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಜಲ್ಮಾದಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಎನ್‍ವೆರ್ಸರಿಕ್ ಮಿಸಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900