ಆಜ್ ಆಮಿ ಮಿಸಾಂವಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬರೆಂಮನ್ ದಾಕವ್ಯಾಂ. 

ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ  ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. 

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಭಿತರ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಕವರಾಂ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿ ಲಾಗಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಮಿಸಾಂವಾಂಚೆ ಕರ್ರ್ಡೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ. ಮಿಸಾಂವಾಂಚೆಂ ಖಾಲಿ ಕರ್ರ್ಡೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ವರ್ಚೆ. 

ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ 60ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಕಾಯ್ದಾಚಾ ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಕಾಯ್ತೊ ಬಾಂದ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಭಲಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. 

ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ವೆದಿ ಸೆವ ಕರುಂಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ. 

ಹೊ ಮಹಿನೊ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೊ ಮಹಿನೊ. ಹರ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೇರ್ಸ್ ಆಸಾ. ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತೇರ್ಸಾಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

 ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900