ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ  ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಫುಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಫೊರ್ವಾ೦ ತಾಳಿಯಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಾಳ್‍ಮರಿ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚೆ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ.

ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ ಎಕಚ್ಚ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಾ 7.15ವೊರಾರ್ ಒಎಸ್‍ಎಸ್ ಕೊಂವೆಂತಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಳಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್, ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಪುಶ್ರ್ಯಾಂವಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ. ಪುಶ್ರ್ಯಾಂವಾಂ ವೆಳಾರ್ ಗಾಯಾನಾಂಕ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ

ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ದೀವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ರೆತಿರೆಚೊ ಅಖ್ರೇಚೊ ದೀಸ್. ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ರೆತಿರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ರೆತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ಥಾವ್ನ್ 11.30ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ 6.30ವೊರಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ರೆತಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ.

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7ವೊರಾರ್ ತೈಝೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ, ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 5.ವೊರಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ, ಸನ್ವರಾ 5ವೊರಾಂಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ.

ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ತಶೆಂಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಚಾ ಚಟುವಟಿಕೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಈಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಲಿಕ್-ಪಾಸ್ಕ್ ದಬಾಜೊ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 9.30ವೊರಾರಾಂ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಫಾಮಾಧ್ ‘ದಿ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಶನ್’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಖೆಳಾಚಿಂ ಆನಿ ಖಾಣಾಚಿಂ ಕೂಪನಾಂ ತುಮಿ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಸಿಒಡಿಪಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಿಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ದಾನಾ ರುಪಾರ್ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಸಿಒಡಿಪಿ ಕವರಾಂ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900