ಆಜ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಹಾತ್ ಬರಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿಂತುರಾಕ್ ರಂಗ್ ಭರ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಚಿ ಇನಾಮಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್

ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ  ತೇರ್ಸ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಪೋರ್ವಾ0 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಮಧೆಂ ಸಾಂ.ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಲಿರ್ತುಜೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7ವೊರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ನವೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಿಸಿಲ್, ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆನಿ ರಗ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೆಚೆ ಸ್ಮರಣ್.

ದಶೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಂಚಿ ತೆಸಾಂವಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಪ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ಕ್ ಮಿಸಾ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಸಾಂ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಬೊರೊಮಿಯೊ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ 9.15ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ. ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಪಾಸತ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಚುನಾವ್:

ಸಾಂ ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5ವೊರಾರ್ ರೊನಿ ಜುಲ್ಯೆಟ್ ತಾವ್ರೊಚಾ ಘರಾ

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ನವೆಂಬರ್-27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಾ ಘರಾ ತಶೆಂಚ್ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ ಸಾಂಜೆರ್ 5ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಚುನಾವಾಚಾ ದಿಸಾ 18ವರ್ಸಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಯೆದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಉಣೆಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್, ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ ವಿಶೇಷ್ ಅಂಕ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಖನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕುರೊವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾಗಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಡೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪದ್ವಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಲ್ಹಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 14ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತ್ಯಾದಿಸಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿನ್ ನವೆಂಬರ್ 26 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಪ್ರರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಚಾ ಇನಾಮಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಕರ್ನಾಟಕ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಚುನಾವ್ ಮಹಾ ಝಜ್-2023 ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. 2023 ಎಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ನವೆಂಬರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮತದಾರ್ ಪಟ್ಟಿಚಿ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಡಿಲೀಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಜನೆರ್ 1, 2023 ವೆರ್ 18ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಒಟರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಒಟರ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ. ಒಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಗ್ರಾಮಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಲೇಜ್ ಎಕೌಂಟೆಂಟಾಲಾಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಚಾ ಬಿ.ಎಲ್.ಓ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ತಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ನ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ನವೆಂಬರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5ವೊರಾರ್ ರೆಸ್ಪರಾಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ 6ವೊರಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂ.

ನವೆಂಬರ್ 25 ಆನಿ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾದುವ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪಾದುವ್-2022 ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ 21 ಆಯೋಗಾಚಿ ವರ್ಧಿ ಸಂಚಲಾಕಾಂನಿ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಂಯೋಜಕಲಾಗಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ (ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್)

ರೇಶ್ಮಾ ಸ್ಮಿತಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಧು ದೆ. ಎ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚಿ, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ, ಬಾಳ್ ಮರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬಜ್ಜೋಡಿಚಿ, ಟೆರೆನ್ಸ್ ಗಾಸ್ಪರ್ ಆಂಜೆಲೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‍ಲಾಗಿಂ, ಪೂತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಲೂವಿಜಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೊ, ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೆವೀಯರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬಿಜೈ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್.

ಕ್ಲಿರ್ಫರ್ಡ್ ಲೋಯ್ ಪಿಂಟೊ, ಪೂತ್ ದೆ. ಸಿರಿಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಲೂಸಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚಿ, ಅವಿಲಾ ವಾಡೊ, ಬಾಳ್ ಮರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬಜ್ಜೋಡಿಚಿ, ಜೆನಿಫರ್ ಜೊಯ್ಸ್ ವಾಸಾಲಾಗಿಂ, ಧು ಹಿಲಾರಿ ವಾಸ್ ಆನಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ವಾಸ್ ಹಾಂಚೊ, ಕಾಮೆಲಿ, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜ್, ನೀರ್‍ಮಾರ್ಗ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್.

ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ.

6.30:ಸಾಂ. ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗ್. 8.00ವೊರಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900