ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ  ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಚಿ. ಫೊರ್ವಾo ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಆನಿ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯಾನಾಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆನಾ.

ಅನ್ವಲ್ ಕಾಯ್ದೊ-2020(ಜನೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದಶೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್-ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಆದಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ) ಹೊ ಐವಜ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 200 ರುಪಯ್ ಚಡಯ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ವಲ್ ಕಾಯ್ದೊ 700 ಆನಿ ಖುಶೆಮನಾನ್ ಚಡಿತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.(ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಚೆ ಮೆಳ್ಚೆಂ).

ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್: ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡೊ- ರೆಮಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, 4.00ವೊರಾರ್

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲಿಫ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ “ಪೆಸ್ಟಿವ್ ಬೊನಾನ್ಜಾ” ಕೂಪನಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಕೂಪನಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೂಪನಾಂಚೆ ಡ್ರಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಚಡಿತ್ ಕೂಪನಾಂ ವಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಬಹುಮಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 26ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುರ್ದೊಮ್ ಆನಿ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆ ಸಾಂದ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫೆಟ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್. ಗೇಮ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಫುಡ್ ಕೂಪನಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ದಿಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ.

ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಫಲಿತಾಂತ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್ ಫೆಬ್ರುವರಿ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಜನೆರ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿನಾ. ಪೆಬ್ರೆರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸಹಯೋಗನ್ ಸರ್ವ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್, ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆ 2020 ಪೆಬ್ರುವರಿ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈಧಾನಾರ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಅಸ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಿಂತನ್ ಮಂಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಲೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್, ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪುಡಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ದೊಶ್ಚಿಂ ಸವಲಾಂ, ರಾಜಕೀಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥಳಾರ್ ತಾಂಣಿಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜವಾಬಾರೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಲಾನಾಂ-ವ್ಹಡಾಂನಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 3 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900