ಸಗ್ಳೊ ಹಫೆÇ್ತ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಪೆÇರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಮಧೆಂ ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. 

ಆಜ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಮಿಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉದಾರ್‍ಮನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾವ್ನೆಸ್ತೆಲಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಕವರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚೆ ಬೋಕ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ನವೆಂ ಬೊಕ್ಸ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. 

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18–ಸಾಂ.ಲೂಕಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಆಜ್ ತಿಸ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫಲಿತಾಂಶ್, ಮೌಲ್ಯ್‍ಮಾಪಾನ್, ಆನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. 

ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಸಿಎಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ವೈಸಿಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅವಿಲಾ ವಾಡೊ. ಹಿಕಾ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಹೊ ಮಹಿನೊ ಮಿಸಾಂವ್ ಮಹಿನೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಘಟಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ವೈಸಿಎಸ್ ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ Wrap, Trash, Cash 2  Scrap, Cash, Charity ತಶೆಂಚ್ ದಿಯೆಸಿಜೆ ಹಂತಾರ್ “Ready for the Needy” ಯೋಜನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪೇಪರಾಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಟಲ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ Recycle ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್ ತುಮಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ.

(ಯುವಜಣಾಂಚಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್: ಆಜ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್, ಬಾಳ್‍ಮರಿ ಆನಿ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ; (ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್,ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಂ ಘರಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಕಿತೆಂಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರೆಡಿ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಾ ತರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಮಿ ಘರಾ ನಾ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.) 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಅಂತೊನ್, ಲೂಡ್ರ್ಸ್, ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ; 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಅವಿಲಾ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್‍ಫುಲ್ ವಾಡೊ).

ಸಿನೊದ್ ಸಭೆಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಫಾಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಯುವೋತ್ಸಹ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯುವಸಮಾವೇಶ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲೋ ಸೈಕಲ್ ರೇಸ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕೋರ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜವಬ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ. ಸಾಂ ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ 4.30ವೊರಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ಆಸ್ರೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಶೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಜುಬ್ಲೆವಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೆಬ್ರುವರಿ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ದಶೆಂಬರ್ 30. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900