ಆಜ್ ಆಮಿ ಜುವಾಂವ್ ಮರಿ ವಿಯಾನ್ನಿ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂ ಪಾಸತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಪೋರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಾಂ.ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಆನಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಐಸಿವೈಯಮ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಆಯ್ತಾರಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ 15200/-. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಕೆ ರುಪಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ 19,430/- ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉದಾರ್‍ಮನಾಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂಕರುಂ

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಅಗೋಸ್ತ್4:ಸಾಂ.ಜುವಾಂವ್ ಮರಿ ವಿಯಾನ್ನಿ, ಅಗೋಸ್ತ್ 6:ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ರುಪಾಂತರ್

ಆಗೊಸ್ತ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮರ್ಯೆಚಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾರತಾಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 6.30 ವೊರಾರ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ 8.15ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆಜ್ ಚೊವ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕಾಸ್ಲಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹೋಮ್‍ವರ್ಕ್ ಬೂಕ್ 8ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್‍ರುಮಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚೆರಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್, ಹಾಜರಿ ಘಾಲ್ನ್ ತುಮ್ಚೊ ಹೋಮ್‍ವರ್ಕ್ ಬೂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವರ್ಚೊ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 8 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಠ್ 1 ಆನಿ 2 ಪರತ್ ಒನ್‍ಲೈನಿರ್ ರಿ-ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಜಾತಲ್ಯೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಕ್ಲಾಸಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೊ.

ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕುರೊವ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಲೇಖನಾಂ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ತಶೆಂಚ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಅಗೋಷ್ಟ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯುವಜಣಾಂ ಪಾಸತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಆಗೋಷ್ಟಾಚಾ 8 ತಾರಿಕೆ ಆಯ್ತಾರಾ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ 2 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಅಗೋಷ್ಟ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9ವೊರಾರ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ.

ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಂತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೀಮಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900