ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಜನೆರ್ 21: ಸಾಂ.ಆಗ್ನೆಸ್

ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್‍ಬರಿಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ 6.30ವೊರಾರ್. ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ 9-15ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ. 8 ಥಾವ್ನ್ 9ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಹಾಜರಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸೆಮಸ್ಟರಾಚಿ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೊನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೀಚರಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವಾಚ್ಪಾ, ಬಾವಾರ್ಥಾಚಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಘ್‍ಸಂಸ್ಠ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಚಿ ಜಮಾತ್ಯೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಜನೆರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್. 9.45ವೊರಾರ್ ಮಾನಾಚೊ ವಾತಿ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಿಕಾರ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾಪುಜಿನ್, ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತೆಲೆ. ವೈಸಿಎಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐಸಿವೈಎಮ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಸಾಂದೆ “ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಫನ್” ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೆ. ತುಮಿ ಕೂಪನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೂಪನಾಂಚೆರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ನಂಬರ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಬಹುಮಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 5.45ವೊರಾರ್ ಮಟ್ವೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಜವಬ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಖಾರ್, ಆಲ್ತಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ಟಿಚಾ ಪೈಟಿಂಗಾಚೆ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ: ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಕೀಬೊರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವ್ಯಾ ಕೀಬೊರ್ಡಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಿಸ್ರೆಂ: ಫಿರ್ಗಜ್ ಪೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್. ಹ್ಯಾ ತೀನೀ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆದಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದಾರ್‍ಮನಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ 25,000ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವುಂಕ್, ಶಾಮಿಯಾನಾ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಫುಲಾಂಕ್,

ಲೈವ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಬರ್ಯಾಮನಾನ್ 500 ವಾ ಚಡಿತ್ ದೀವ್ನ್ ಮುಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಯಶಶ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಉದಯವಾಣಿ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್ ಆಸಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಭುಜಾವಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಸ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಬಾಳ್‍ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡೊ, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ, ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡೊ, ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಅವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಚೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮುಂದರುನ್ ವರುಂಕ್ ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಭಿತರ್ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಘರಾ ವಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 5.15ವೊರಾರ್ ವೊರಾರ್ ಜಮಾತ್ ಶಾಂತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳ್‍ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

ಬುದ್ವಾರಾ 6ವೊರಾರ್ ಅವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ ಘರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900