ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಆಯ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಂಚ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂ. ಕೊಸ್ಮಾ ಆನಿ ದಾವಿಯಾಂವ್, ಬುದ್ವಾರಾ, ಸಾಂತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್, ಸುಕ್ರಾರಾ, ಮಹಾ-ದೇವ್-ದೂತ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಆನಿ ರಾಫಾಯೆಲ್, ಸನ್ವಾರಾ ಬಾಗೆವಂತ್ ಜೆರೊಮ್ ಹಾಂಚಿ ಪರಭ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಂವ್. ಆಜ್ ಪಾದ್ರೆ ಪಿಯೋಚಿ ಪರಬ್.

2. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್; ಆಯ್ತಾರಾ, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ವೈಸಿಎಸ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆಸಾ.

3. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್; ಆಯ್ತಾರಾ, ಲಗೋರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.45 pm ಇಗರ್ಜೆ basement ತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ ಜಮ್ಚೆ. ಎಕಾ ಟೀಮಾಂತ್ 7 ಜಣಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂಕೀ ಉಣೆ ಆಸ್ಯೆತ್. ರೂಲಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ.

4. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್, ಲಗೋರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ 7 ವರಾಂಚೆ ಆರಾಧನ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾಂ.

5. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಬಾಳ್‍ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ ನಿಷ್ಕಾ ಸೊನರಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಐವಿ ಡಾಂಟಿಸಾಚಿ ಧು 50 ಮೀ ಆನಿ 200 ಮೀ Swimming Competiotion 0ತ್ ದಕ್ಷಿಣಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಧಾಂತ್ Silver ಆನಿ Bronze Medals ಜಿಕೊನ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾ. ತಾಕಾ ಆಮಿಂ ಪರ್ಬಿ ಪಾಠಯ್ತಾಂವ್.

6. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಘಟಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಕೆಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಆಭಿನಂದನ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ನವಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಜೊಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‍ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಸಂಘಾಂಕ್ ಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಗಾರಾಂಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

7. ಬೊಂದೆಲ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ದೇವ್-ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ನವೀಕೃತ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಸಹಾಯಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ. ವಾಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗಡ್ “ಮರಿಯಾಳ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್”, ಸನ್ವಾರಾ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ಥಾವ್ನ್ 7.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮೈದಾನಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾಚೆರ್ ಪಳೆಯಾ.

8. ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಊಂಚ್ಲಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್. ಸ್ವರ್ಧಾತ್ಮಾಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಪಾಸತ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ವೃತಿ ಪ್ರಗತಿ ಘಟಕ್ “ ಯೆಟ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತರ್ಬೆತಿ 7 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ 10 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ 19 ತಾರಿಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಪಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್ತಲಿ. ಸರ್ವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತರ್ಬೆತಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾಚೆರ್ ಪಳೆಯಾ.

9. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೀಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಮೀಸಾ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಈuಟಿಛಿಣioಟಿ ನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಹೋಲಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಮನ್ ಕರಾ. ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್‍ಚ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂ ಖುಶಿ ಆನಿ ದಾದೊಶಿ ಜಾತೆಲಿಂ.

10. ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ತುಮಿ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆಚರ್ಸಿತಾನಾ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚ್ ಆಮಿಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ ಬರೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್. ತಶೆಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತಿ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಾಂ ವ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೀಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಆನಿ ಲೊಕಾಕೀ ತಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಭಂದ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಭಾಂದ್ ಘಟ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಫುಲ್ ವ ಫುಲಾಂಚಿ ಪಕ್ಳಿ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿಕೀ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಲಿ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಯಾಂ, ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆನಿ ತಿಂ ಆಮಿಂ ಸರ್ವ್ ರೀತಿಂನಿ ಎಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾ.

11. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳರ್ ಹಾಣಿಂ ಘಟಕಾ ಹಂತಾರ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ವರ್ದೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಂಕ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್, ತುಮಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾಚೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

12. ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಬಿರ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 16, 17, 18 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತಾರೀಕೆರ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತು ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಪತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ.

13. ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೊ ತೇರ್ಸ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ.
ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರೀಕೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ- ಐಸಿವೈಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ; ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ . ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ; ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ .

14. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧಾನಿ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕಾ ಪಾಸತ್ ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಮಗೊನ್ ಎಕ್ ನಮನ್ ಮರ್ಯೆ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900