ಸಗ್ಳೊ ಹಫೆÇ್ತ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ಪೆÇರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೈಸಿಯಸ್‍ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಆನಿ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯಾನಾಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. 

ಆಜ್ 8.30ವೊರಾರ್ ಐಸಿವೈಯಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. 

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾಂನಿ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ. 

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. 

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 03: ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್. 

ಆಜ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚಿ ಅಖ್ರೇಚಿ ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. 

ದಶೆಂಬರ್ 8ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ, ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ, ಹುದ್ದ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ 3ವೊರಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ. ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. 

ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ವರಸ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನೆಹರು ಮೈದಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ Faith Rally-Youth March for Christ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ Faith Rally oತ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ತಾರಿಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಅರಾಧನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಮಟ್ವಿ ಶಿಕೊವ್ನ್, ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಆನಿ ಅರಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ರಿತಿನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾರ್ ನತಾಲ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಬುದ್ವಾರಾ 4ತಾರಿಕೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಲ್ಹಾ.ಕ್ರೀ.ಸ. ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ, ಜಮಾತ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಕಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳ್‍ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆ, ಗುರ್ಕಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಚಿ ರಿ ಇಲೆಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ 5.30ವೊರಾರ್ ಜುಡಿ ಸಿಕ್ವೇರಾಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900