ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಪೋರ್ವಾ0 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಐಸಿವ್ಯೆಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಲಿರ್ತುಜೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ.

ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸನ್ವಾರಾ 4 ಥಾವ್ನ್ 5ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ವಸ್ತು ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್. ಕೊಂತಾಂ, ಬೆಂತಿಣ್, ಇಮಾಜ್ಯೊ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಉಡಯ್ತಾಂವ್ ವಾ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಉಡೊಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾ ದೆಕುನ್ ಬೆಸ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೋಕ್ಸ್ ಆಮಿ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೊ ಪನ್ರ್ಯೊ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ವಸ್ತು ಹ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ದೋನ್ ಸಿನೊದ್ ಸಭೆಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ “ಆಮೊರಿಸ್ ಲೆತಿಸ್ಸಿಯಾ” ದಿಲ್ಲಿ. 2021 ವರ್ಸಾಚಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಿ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೊವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಹೆ ವರಸ್ “ಆಮೊರಿಸ್ ಲೆತಿಸ್ಸಿಯಾ ಕುಟಾಮ್” ಕುಟ್ಮಾಂ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಧಾವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 22 ಥಾವ್ನ್ 26 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್ತಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಹಪ್ತೊ ಅಖ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಹಫ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಾತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಧಾವ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ವ್ಯಾಕ್-ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮೋಗ್ :ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣಾಕ್ ವಾಟ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

(6.30ಮಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್)ಲಿತುರ್ಜಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ . 8ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ: ನೊವಿಂ ಕ್ಲಾಸ್

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900