1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್
ಬುದ್ವಾರಾ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ತಾರೀಕೆರ್ , ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಬಜ್ಜೋಡಿ ಘಟಾಕಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್: ಬಾಪ್ ದೂಮಿನಿಕ್... Read more...

Drug Awareness Campaign at Bajjodi Parish Drug Awareness Campaign at Bajjodi Parish
An Anti Drug Awareness Programme was organised jointly by the Family, Health, Youth, Education and Socio Development Commissions of Infant... Read more...

Monti fest at Infant Mary church, Bajjodi Monti fest at Infant Mary church, Bajjodi
Monti fest at Infant Mary church, Bajjodi. Read more...

Infant Mary Women’s Ayog/ Commission has won first Prize for Dance and Third Prize for Skit competitions Infant Mary Women’s Ayog/ Commission has won first Prize for Dance and Third Prize for Skit competitions
Infant Mary Women’s Ayog/ Commission of Bajjodi parish has won first Prize for Dance and Third Prize for Skit competitions... Read more...

Honouring the Meritorious Students at Infant Mary Parish, Bajjodi Honouring the Meritorious Students at Infant Mary Parish, Bajjodi
Service Commission and Education Commission of Infant Mary Parish, Bajjodi jointly organised a Felicitation Programme for Meritorious as well as... Read more...

77th Independence Day celebrated at Infant Mary Parish, Bajjodi 77th Independence Day celebrated at Infant Mary Parish, Bajjodi
Parishioners of Infant Mary Parish came together at 6.30 am for a Thanksgiving Mass on 15th August 2023, on the... Read more...

Laudate Si Sunday Observed at Infant Mary Parish, Bajjodi Laudate Si Sunday Observed at Infant Mary Parish, Bajjodi
ICYM, Commission for Ecology (Parisar Ayog) and Youth Commission ( Yuva Ayog) of Bajjodi Unit organized Laudate Si Sunday on... Read more...

A Threefold Celebration of the Secular Carmelites of Infant Mary Church, Bajjodi A Threefold Celebration of the Secular Carmelites of Infant Mary Church, Bajjodi
Saturday, the 15th of July, 2023, was a special day for the Secular Carmelites (OCDs) of the Bajjodi unit as... Read more...

Training Session held for members of the 21 Commissions (Ayogs) of Infant Mary Parish, Bajjodi Training Session held for members of the 21 Commissions (Ayogs) of Infant Mary Parish, Bajjodi
A Training Session was organised for the members of the 21 Ayogs of Infant Mary Parish on Sunday, 9th July,... Read more...

Inauguration of “Graha Jyothi” Inauguration of “Graha Jyothi”
Sunday , July 9th , from morning till afternoon “ Graha Jyothi” online registration program was organised at Bajjodi Parish... Read more...

Inauguration Of The Sunday Catechism Inauguration Of The Sunday Catechism
The Inauguration Of The Sunday Catechism was held in the Infant Mary Church , Bajjodi, on Sunday June 4, 2023... Read more...

Installation of a New Parish Priest Installation of a New Parish Priest
On Sunday June 4th, 2023, in the Infant Mary Church new Parish Priest was installed. Evening at 4 p.m the new... Read more...

Read all news ...

Rev. Dr. Dominic Vas
President
Mr Prakash Saldanha
Vice President
Mrs Elizabeth Pereira
Secretary

Rev. Dr. Dominic Vas
Parish Priest
Fr Cyril Menezes
Companion Priest
Fr Rayan Pinto
Resident Priest 

ಮಿಸಾಂ: ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ - ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವರಾರ್

   ಸನ್ವರಾ ಸಾಂಜೆರ್ - 5.30 ವರಾರ್
   ಆಯ್ತಾರಾ: 6.30 ಆನಿ (9.15 ವರಾಂಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್)


ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ: ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್


ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧನ್:

ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್


ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್: ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ಥಾವ್ನ್ 9.00 ಪರ್ಯಾಂತ್ (ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾ)


ಕುಮ್ಸಾರಾಂ: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ


ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಧಪ್ತರ್: ವೇಳ್:  ಸಕಾಳಿಂ    : 9.00 - 1 ವರಾರ್.

        ದನ್ಪಾರಾಂ : 2.00 - 5.30

        (ಆಯ್ತಾರಾ ರಜಾ)

       ಫೋನ್: ದಫ್ತರ್: 0824-2210600

Office Bearers :

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900