ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1. ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ, ಬಾಗೆವಂತ್ ಆಗಾತಾ; ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಮಿಕಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ; ಬುದ್ವಾರಾ, ಬಾಗೆವಂತ್ ಗೊನ್ಸಾಲೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ; ಹಾಂಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಂವ್.

2. ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಖ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

3. ಗೆಲ್‍ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹತ್ರ್ಯಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಷ್ ರೀತಿನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಬಾಳ್ ಮರಿ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಪಾಠಂವ್ದಿ.

4. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

5. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕುರೊವ್” Meeting ಆಸ್ತಲೆಂ.

6. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಪ್ರೇರಕ್ ಆನಿ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

7. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ವೆರ್ , ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ PPC ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ಯಾನಾ Meeting ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ

8. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

9. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ಆಪಂವ್ಚೊ.

10. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ರೆಲಿಕೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ವೆರ್, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಆಚರ್ಸಿತಾತ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ Notice Board ಚೆರ್ ಪಳೆಯಾ

11. ಕಥೊಲಿಕ್ ಕಾರಿಸ್ಮಾತಿಕ್ ಎಕ್ತಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. “ಬೈಬಲ್ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನ್” ಫೆಬ್ರವರಿಚ್ಯಾ 22-25 ಪರ್ಯಾಂತ್, ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ಥಾವ್ನ್ 8.30 ಪರ್ಯಾಂತ್. ವಿಷಯ್: “ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೇಟಾಂನಿ” ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್: ಮಾ|ಬಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಇಡಟ್ಟು; ಮೀಸ್, ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್, ಆರಾಧನ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಓoಣiಛಿe ಃoಚಿಡಿಜಚೆರ್ ಪಳೆಯಾ. ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

12. St. Aloysius College,  ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮಾರ್ಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ organise ಕರ್ತಾ OGP 2025, offline ಆನಿ Online Coaching for UPSC civil services Exam (IAS/ IPS) ಹಾಕಾ Scholarship ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ Notice Boardಚೆರ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

13. ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೊ ತೇರ್ಸ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ- ಸಾಕ್ಸ್ ಪಂಗಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ಸತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ; ಆನಿ ಪಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಾಂ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ; ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ. (ಹ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ)

14. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧಾನಿ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕಾ ಪಾಸತ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಮಗೊಕ್ ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರ್ಯೆ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900