ಹೊ ಆಯ್ತಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಪ್ರತಿಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಚೊ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಬೈಬಲಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಚೆಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ. ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಬೈಬಲಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ವಾಚ್ಚಿ ಬರಿ ಸವಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರುತಾ ಕರ್ಚಿ.

ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ತೇರ್ಸ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಾ ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಲಿರ್ತುಜೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ. ಪೆಬ್ರುವರಿ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ.

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಜನೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವರಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಚಿ ಪರ್ತವ್ಣಿಚಿ ಪರಬ್, ಜನೆರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ತಿಮೊತಿ ಆನಿ ತೀತ್, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸ್ಮರಣ್. ಜನೆರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವರಾ ಸಾಂ ತೊಮಸ್ ಆಕ್ವಿನಾಸಾಚೆಂ ಸ್ಮರಣ್.

ಜನೆರ್ 18 ಥಾವ್ನ್ 25 ಮ್ಹಣಾಸರ್ “Unity Octave”(ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ಅಷ್ಟವ್). ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್: “ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಾ, ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಸೊದಾ” ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟ್ ಪಾಸತ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕುರ್ಪೆ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ದೀಸ್. ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.30ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚೆ 5.30ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾಂನಿ 500 ವಾ ಚಡಿತ್ ದೀವ್ನ್ ಆದಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ತಶೆಂಚ್ ಲೈವ್ ಮೀಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನಾಮಾಂಕ್ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ರಾವುಂಕ್, ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ. 9.45ವೊರಾರ್ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಸವೆಂ ಮಟ್ವೊ ಪುಶ್ರ್ಯಾಂವ್ ಆಸ್ತಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮಾನಾಚೊ ವಾತಿ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. 10ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಪಾಸ್ಟರಲ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟೂಟಾಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತೆಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ತಶೆಂಚ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಫೆನ್ಸಿಫೆಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಫುಟ್ ಕೌಂಟರಾ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಸರ್ವಾಂನಿ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಫುಡ್ ಕೂಪನಾಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತೆಲಿಂ ತಾಂಕಾ ತುಮಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕೂಪನಾಂ ತುಮಿ ವಾಪಾರಿನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ನಂಬರ್ ಕೂಪನಾಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ನ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ಕೂಪನಾಂ ವಯ್ರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಇನಾಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಾಂಜೆರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಡೇ ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂತ್. ಇನಾಮಾಂ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾ. ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಇನಾಮಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಹೌಸಿ ಹೌಸಿ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಎಕಾ ಟೀಕೆಚೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 20/- ಆನಿ 10,000ರುಪಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಹರ್ಯೆಕ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸ್ಫದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಅಂಕ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಪಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಪಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಟ್ರೋಪಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜ್, ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಯ್ರ್ ಆನಿ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ನಿತಳಾಯ್À ಕರುಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ನವ್ಯಾ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಯೆತನಾ ನಿತಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಸರ್ ಚಡಿತ್ ವಸ್ತು ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರೊನಿ, ಪರ್ನೆ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ. ತಶೆಂಚ್ 26ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತಾಕಾಯ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಜವಬ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೆರಾಂನಿ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಜನೆರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಸಾ. ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿ.

ಫಾಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಪೆಬ್ರುವರಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10ವೊರಾರ್ ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ಆಸ್ತಲಿ. ತರ್ಭೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಬಾಪ್ ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ದೀಸ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ಚೊ.

ಪೆಬ್ರುವರಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಾಚೊ ವಿವರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಪೆಬ್ರುವರಿ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸೆಕುಲರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹಾಕಾ ತಯಾರಾಯ್ ಪೆಬ್ರುವರಿ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಕ್ಲಾಸಿ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ವಿಜ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಟೀಚರಾಂನಿ ಪೆಬ್ರುವರಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊರ್ಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂಚ್ ಕ್ವಿಜಾಕ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ. ಮಾರ್ಚಾಚಾ 5ತಾರಿಕೆರ್ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಫೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜನೆರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಪೂಣ್ ಪೆಬುವರಿ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

6.30 ಕುರೊವ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ; 8.00ವೊರಾರ್ ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ (ವೆದಿ ಸೆವಾ ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ)

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900