ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಕು¯ರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಅವಿಲಾಚಿ ಸಾಂ. ತೆರೆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ.  ಫೊರ್ವಾo  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್, ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯಾನಾಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸಾ. ಮಿಸಾಂವಾಂಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಮಹಿನೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15: ಅವಿಲಾಚಿ ಸಾಂ.ತೆರೆಜ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18: ಸಾಂ.ಲೂಕ್, ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್

ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್: ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ- ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್– 5.00ವೊರಾರ್

ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡೊ-ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಲೂಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ-4.00ವೊರಾರ್

ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ- ಕ್ವೀನಿ ಪಿಂಟೊ- 4.30ವೊರಾರ್

ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡೊ- ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ-4.00ವೊರಾರ್

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂತ್ ಘಟನಾವಳೆವಿಶಿಂ, ಚುನಾವ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಘೆಂವ್ಚಿ. ಚುನಾವಣ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಚಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ವೇಳ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಳ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಕಿಯಾ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರಿಜೆಸ್ಟೆರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್ ರೆಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್  ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಯಾಜಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಘೆಜಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಶಿವಾಯ್ ನಿವಾಸ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಾಂದೆಪಣ್ ನಾ.

ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಕವರಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿ ಕವರಾಂ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೆ ಕಂರ್ದೆ ದಫ್ತರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾಂ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

 ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಿಯಾನ್ನ ವೇಗಸ್, ಅಲ್ದೊಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಭುಜಾವ್ಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರೀಮಲ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಉರ್ಬೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕಿ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ನವೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎಲ್‍ಕೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ “ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಸ್ಫರ್ದೊ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ವೋಟರ್ ಐಡಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಮಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ ಭಿತರ್ ತಾಚಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿ.

ಹಫ್ತೋ  ಫೊರ್ವಾo

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900