ಮಿಸಾಂ:

ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ - ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವರಾರ್

ಸನ್ವರಾ ಸಾಂಜೆರ್ - 5.30 ವರಾರ್

ಆಯ್ತಾರಾ: 6.30 ಆನಿ (9.15 ವರಾಂಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್)


ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ: ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್


ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧನ್:

ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್

ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್


ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್: ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ಥಾವ್ನ್ 9.00 ಪರ್ಯಾಂತ್ (ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾ)


ಕುಮ್ಸಾರಾಂ: ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ


ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಧಪ್ತರ್:

ವೇಳ್:  ಸಕಾಳಿಂ    : 9.00 - 1 ವರಾರ್.

  ದನ್ಪಾರಾಂ : 2.00 - 5.30

  (ಆಯ್ತಾರಾ ರಜಾ)

ಫೋನ್: ದಫ್ತರ್: 0824-2210600

 

 

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900