ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್‍ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಪೋರ್ವಾ0 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕುರೊವ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಮಧೆಂ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7ವೊರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ನವೆಂಬರ್ 17: ಸ್ಮರಣ್ ಹಂಗೇರಿಚಿ ಸಾಂ.ಎಲಿಜಾಬೆತ್

ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕುರೊವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಲೇಖÀನಾಂ, ಕವನಾಂ ಅನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ನವೆಂಬರ್ 20ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಾ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕುರೊವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾಗಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾವಿಶಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಕವನಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

ಆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಿನೊದಾಚಾ ಸವಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಾಸಾಭಾಸ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಲ್ಹಾನ್‍ಫುಲ್ ವಾಡೊ- ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್

ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡೊ- ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ- ರೆನಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್

ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡೊ-ಎಲ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡೊ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್

ಅವಿಲಾ ವಾಡೊ- ಆ್ಯಂಟೊನಿ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್ (ಫ್ರಾನ್ಸೆಲೈನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್)

ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ- ಲಿಯೊ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30ವೊರಾರ್

ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ವಾಡೊ- ಲೀನಾ ಜೇಮ್ಸಾಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30ವೊರಾರ್

ಸಾಂ.ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ- ಲಿಡ್ವಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30ವೊರಾರ್

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ 2021, ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೊ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳಂವ್ಚೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಹಾಂತುನ್ ವಿಂಚುನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವೆಂಬರ್ 21ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ ತಸ್ವೀರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ANOLA ROZELLE CUTINHA, ದುಸ್ರೆಂ PREETHEL PINTO ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ACACIA MIRANDA ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಪಿಂತುರಾಕ್ ರಂಗ್‍ಭರ್ ಸ್ಫಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ.

21 ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಂಚಾಲಕಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ದಶೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3ವೊರಾರ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900