ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.ಪೋರ್ವಾ0 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಮಧೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಪಾಸತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಆತಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಜೆಚೆ ಮೀಸ್ 5.45ವೊರಾರ್ ದವರ್ಲಾಂ. 5.30ವೊರಾರ್ ತೇರ್ಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15–ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಸಾಂತಿಣ್, ಅವಿಲಾಚಿ ಸಾಂ.ತೆರೆಜ್ (ಆವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ.)

ಆಕ್ಟೋಬರ್ 14ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲೊ ಸೈಕಲ್ ರೇಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾರ್ ಬೆಸ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 8ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಒರಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಚೊವ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಚೊವ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಕವರಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿ ಕವರಾಂ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೆ ಕಂರ್ಡೆ ದಫ್ತರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಆಜ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಸೆಕುಲರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಒಡ್ದಿಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ: ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್: ಭಯ್ಣ್ ಅಸುಂತಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಪಯ್ಲಿ ಸಲಹಾದಾರ್: ಭಯ್ಣ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ದುಸ್ರಿ ಸಲಹಾದಾರ್:ಭಯ್ಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತಿಸ್ರಿ ಸಲಹಾದಾರ್:ಭಯ್ಣ್ ಲೀನಾ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ. ಖಜಾನ್ದಾರ್: ಭಯ್ಣ್ ಟೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಭಯ್ಣ್ ಜೋಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಕಿ ಊರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪರತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲಾಂ. ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಿಮ್, ಮಿನಿ ಹೊಲ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹೊಲಾಚೆ ಪೇಯ್ಟಿಂಗ್. ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆದಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಪವಿತ್ರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನವೀಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಥರಾನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನೊ ಮಿಸಾಂವ್ ಮಹಿನೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಘಟಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ವೈಸಿಎಸ್ ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ Wrap, Trash, Cash 2 Scrap, Cash, Charity ತಶೆಂಚ್ ದಿಯೆಸಿಜೆ ಹಂತಾರ್ “Ready for the Needy” ಯೋಜನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪೇಪರಾಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಟಲ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ Recycle ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್ ತುಮಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ.

“Ready for the Needy”

ತಶೆಂಚ್ ನ್ಹೆಸುಂಕ್/ವಾಪಾರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು(Toiletries like soap(bathing and washing), bath towel, tooth brush & paste, comb, nail cutter, scissors etc.) ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೆಂ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ತೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತಲೆ. “ಹಾಂವ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸ್ಲೊಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮಾಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲೆಂ”. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ ದೆವಾಚೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ.

(ಯುವಜಣಾಂಚಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್: ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್, ಬಾಳ್‍ಮರಿ ಆನಿ ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ; 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ ಅಂತೊನ್, ಲೂಡ್ರ್ಸ್, ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ; 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಅವಿಲಾ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್‍ಫುಲ್ ವಾಡೊ).

ಸಿನೊದ್ ಸಭಾ:2021-2023: ಹ್ಯಾಚ್ ಆಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯೆ 9 ಆನಿ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್, 2023ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚಿ ಸಿನೊದ್ ಸಭಾ ರೊಮಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಲೊ. ಹಿ ಸಿನೊದ್ ಸಭಾ ಪವಿತ್ರ್‍ಸಭೆಂತ್ ತೀನ್ ಹಂತಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಭುಂಯ್‍ಖಂಡ್ ಹಂತಾರ್, ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಹಂತಾರ್. ಸಿನೊದಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 17ವೆರ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಾ.

ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಿನೊದ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2022ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಖೇರ್ ಜಾತೆಲಿ. ಸಿನೊದಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ವಿವಿಧ್ ಭುಂಯ್ ಖಂಡ್ ಹಂತಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2022 ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ 2023ಂತ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೊದ್ ಸಭೆಚೊ ಶಿಖರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಸೊನ್, 2023ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರೊಮಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚಾ ಜಮಾತೆ ಸವೆಂ ಸಂಪ್ತಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕೋರ್ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜವಬ್ದಾರಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ. ಸಾಂ ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 4.30ವೊರಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900