ಲೊಕ್‍ಡೌನಾವರ್ವಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 11 ಆಯ್ತಾರಾಂನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಲೊಕ್‍ಡೌನವರ್ವಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಡ್ಸಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಉದಾರ್‍ಮನಾ ಧಾನಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಭೆನ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಸ್‍ವಿಪಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ಆನಿ ರೇಶನ್ ದಿಲಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಿಒಡಿಪಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆದಾರ್ ಮೆಳಾಸೊ ಕೆಲಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚಾ Maintenance ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಪೆÇರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ 6.30ವೊರಾರ್ ಅನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ 8.00ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಮಿಸಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 6ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಜುಲಾಯ್ 15-ಸ್ಮರಣ್ ಸಾಂ. ಬೊನವೆಂಚರ್, ಜುಲಾಯ್ 16- ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸೆಕುಲರ್ ವ್ಹಡಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಬೆಂತಿಣ್ಯೊ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಜುಲಾಯ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಸಕಾಳಿಂ 9.30ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಮೀಸ್ ಯುಟೂಬ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯೆವಿಶಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಿಳ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೊ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ಬೂಕ್ ಆನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬೂಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜುಲೈ 11 ಆನಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾವಿಶಿಂ ಟೀಚರ್ ವಿವರ್ ದಿತೆಲಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತನಾ ಹಾಜರಿ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜುಲೈ 11 ಆನಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9ವೊರಾರ್ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಚೆಂ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ದಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾವಿಶಿಂ ಟೀಚರ್ ವಾಟ್ಸೆಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳಯ್ತೆಲಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತನಾ ಹಾಜರಿ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚೊವ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಾಳ್: ಜುಲೈ 11 ಆನಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ 9ಥಾವ್ನ್ 9.30ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಒನ್‍ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೊ ವಿವಿರ್ ವಾಟ್ಸೆಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ದಿತೆಲಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತನಾ ಹಾಜರಿ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಗೋಷ್ಟಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಕ್ ಅಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ Activity Copy ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ವೈಸಿಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ “ಆಮಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನವೊ ಬೂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಎನಿಮೇಟರ್ಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾವಿಶಿಂ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಮಾಹೆತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಇಕೋ ಪ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಂಪಿಟೀಶನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವೊಪಾರಿಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ಜುಲೈಚಾ 15 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ವಿಡಿಯೊ ದಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

 

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900