Print

ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ತಶೆಂಚ್ ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ. ಪೆÇರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

 ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡೊ - ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್- ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾರ್

ಸಾಂ.ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ – ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಪಿಂಟೊ -4.00ವೊರಾರ್

ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡೊ- ಜೋನ್ ರೇಗೊ-4.00ವೊರಾರ್

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ -ನಿಶಾ ಪಿಂಟೊ -4.00ವೊರಾರ್

ಅವಿಲಾ ವಾಡೊ- ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮರಿಯ ಪಿಂಟೊ-4.30ವೊರಾರ್

ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ವಾಡೊ -ಲೂಸಿ ಲೊರೆನಾ- 4.30ವೊರಾರ್

ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡೊ –ಮಿನಿ ಹಾಲ್ -4.00ವೊರಾರ್

ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ-ಜೋನ್ ಜೆಮ್ಮಿಚಿ ಘರಾ-4.00ವೊರಾರ್

ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್ - ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜ -4.30 ವೊರಾರ್

 

2021-22ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್:

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ – ಜೊಸ್ವಿನ್ ಮೆಲೊನ್ ಪಿಂಟೊ; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್- ರಿಯಾನ ಆ್ಯಂತಿಯ ಪಿಂಟೊ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಶ್ರೇಯ ರೇಷ್ಮಾ ಡಿಸೋಜ; ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಮೆಲ್ಡೀನಾ ಲವಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ

ಖಜನ್ದಾರ್- ಕ್ಲ್ಯಾನುಟ್ ಜೋಯ್ಲನ್ ಲೋಬೊ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ಡ್ಯಾರಲ್ ಜೊನಾತನ್ ಡಿಸೋಜಾ

ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ನೇಹಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ

ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಜೇಸನ್ ಸುದೀಪ್ ಕಾರ್ಲೊ

ಅಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ- ವ್ರೀತನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ

ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ – ಪ್ರಣಿತಾ ಜುಲಿಯಾನ ಪಿಂಟೊ

ಸಂಯೋಜಕ್- ಜೊನಿಟ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಸಚೇತಕಿ-ಸಿ.ರೂಪಾ

ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾದಾರಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿನಾ. ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ನೋಟ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಸಯ್ನ್‍ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಖೇರಿ ಭಿತರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಆನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ವಾಹನಾರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚಿ ವಾಹನಾಂ ಇಗರ್ಜೆ ಮುಖಾರ್ ಮಾರ್ಗದೆಗೆರ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬೆಸ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆರ್ ವಾಹನಾಂಕ್‍ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಪಾಳ್ಚಿ.

ಮೇ 15 ಆನಿ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಖಂಚಿಚ್ಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಿ ಭೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮೊಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

 

ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್: ಫಿರ್ಗಜ್ ಹೊಲಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

 ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿಕ್, ಲೊಕಾಚೆಂ ದಾನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಹೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಡ್ಯಾರುಪಾಚೊ ಐವಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆದಾಯ್.

ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆದಾಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ಬಿಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಹೊಲ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಹೊಲ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್.

ನವ್ಯೊ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬುದ್ವಾರಾ 21 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಐವಜ್ 30ರು. ದೀವ್ನ್ ವ್ಹÀರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.