ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೊ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಲಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ತಶೆಂಚ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ. ಪೆÇರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಾಂ.ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೈಸಿಯಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ. 

ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅಸಾ. 

ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:

ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡೊ, ವಲೇರಿಯನ್ ಮೊನಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ- ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ 

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 10.15ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಿಂ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. 

ಬಾಳ್‍ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ನವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಸುಂತಾ ರೆಂಜಲಾಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. 

ಆಜ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐಸಿವೈಯಮ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ಚುನಾವ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ದುಸ್ರಿ ಪಿಯುಸಿ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಎಕುಣ್ತಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. 

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಸಿಟ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಎನ್‍ವೆರ್ಸರಿಕ್ ಮಿಸಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಂತ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900