ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ.

ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:

ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡೊ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾ- ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ, ಮರ್ವಿನ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾ- ಸಾಂಜೆರ್ 4.00ವೊರಾರ್

ಅವಿಲಾ ವಾಡೊ, ವಾಲ್ಟರ್ ಲವೀನಾ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಘರಾ- ಸಾಂಜೆರ್ 4.30ವೊರಾರ್

ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡೊ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಘರಾ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಘರಾಂ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿ ಮುಖಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ಥಾವ್ನ್ 6ವೊರಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯುವೋತ್ಸವ್-2021 ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಾಮಂಜೂರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಆನಿ ಸಾಂ ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ.

ಸಿಒಡಿಪಿ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ಕವರಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ನವಿಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಅಸಾತ್:

ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ - ಲಿಡ್ವಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್- ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಿರೇರಾ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- ಫಿಲೊಮೆನಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ

ಖಜನ್ದಾರ್ -ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ, ಹಾಂಕಾ ಆಮಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ 14 ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಎಕ್ ಗೌರವ್ ಸಾಂದೊ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐಸಿವೈಯಮ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ಚುನಾವ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ದುಸ್ರಿ ಪಿಯುಸಿ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಉರೊವ್ಣಿ ಟಂಜಾನಿಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಜಾವ್ನೆಸ್ತೆಲಿ. ಕರೆಜ್ಮಾಚಾ ಅಖ್ರೇಚಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚಿ ಉರೊವ್ಣಿಂ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ವಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಪ್ತರಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಲೀಜನ್ ಕಮಿತ್ಸಿಯಮ್ ಹಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಆಸಾ:

ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣ್ಣಾಚೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮೀಸ್:6.30ವರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಅರಾಧಾನ್ ರಾತಿಂ 11.30 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹೊ ದೀಸ್ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಅರಾಧಾನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕರ್ಚಿ.

ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ-ಮರ್ಣಾಂಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್: ಹ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಸಕಾಳಿಂ 7.30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾರ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ.

ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸನ್ವಾರ್-ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಗೃಣ್: ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್. ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಚ್ಯೊ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕರ್ಚಿ.

ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್ 7ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ.

ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುರ್ದೊಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ವಿಶೆವಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೇರಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

ತಾಳಿಯೊ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್, sಸಾಂ.ಅಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಆನಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊರಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ತಾಂಚೆರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900