ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ  ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಬಾಳ್ ಮರಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. 

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15:ಅವಿಲಾಚಿ ಸಾಂ.ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, ಅಂತಿಯೊಕಾಚೊ ಸಾಂ ಇನಾಸ್, ಸ್ಮರಣ್ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 22ತಾರಿಕೆರ್ 8.30ವೊರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಮಾರಾ 12ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4.45ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಕವರಾಂ ಗುರ್ಕಾರ್/ರ್ನಿನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಪ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಮಿಸಾಂವಾಂಚಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮಿಸಾಂವಾಂಚೆ ಕರ್ರ್ಡೆಂ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಆಜ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಹಾಂಗಸರ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್. ತಾಂಚಾ ಸೆವೆಚೊ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ತಶೆಂಚ್ ಸೆವೆಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900