ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಕುಲರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಅವಿಲಾಚಿ ಸಾಂ ತೆರೆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ಫೊರ್ವಾo ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಮಾಜಿಕಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್7 ವೊರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಿವಿದ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್: ಅವಿಲಾ ವಾಡೊ – ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, 4.30ವೊರಾರ್

ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳಿಜ್ ವಾಡೊ- ಲೂಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, 4.00ವೊರಾರ್

ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮಾಂತಾ ಆಮಿ ಅಖೇರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭೆಟ್, ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಘರಾಂ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಳ್ಸುಂಚೆ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಗುರ್ಕಾನಿಕ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ದೇವ್‍ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಖುಶೆಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್:ಬಜ್ಜೋಡಿಚೊ ಕುರೊವ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಲೊ ವಿಷಯ್-ಜೀವ್:ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕವನಾಂ, ಲೇಕನಾಂ, ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಸಂಘ್‍ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ- ತಸ್ವಿರ್ಯೊ, ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಮಾರ್ಚಾಚಾ 22 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾರ್ಚ್ 15ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಜೂನಾಚ್ಯಾ 20 ಆನಿ 21ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ ಆಸಾ. ಜೂನಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ರಿಜ್ಮ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಟ್ವಿ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕ್ರಿಜ್ಮ್ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್ ನಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಸವೆಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆನಿ ನಾಂವ್ ನೋಂದಾವಣ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಯೆತನಾ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾಚಿ ಸರ್ಟಿಪಿಕಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ. ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್-ವಾರಾಡೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಮಾರ್ಚ್ 25ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9ಥಾವ್ನ್ 1ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ದೇವ್ ಮಾತಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲ್, ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಮಾರ್ಚ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವಾರ್ಶಿಕ್ ರೆತಿರ್ ಮಾರ್ಚ್ 27,28,29 (ಸುಕ್ರಾರ್, ಸನ್ವಾರ್, ಆಯ್ತಾರ್) ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 8.30ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಲೋಬೊ ಹಿ ರೆತಿರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೆ. ಸರ್ವಾಂನಿ ರೆತಿರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ತಯಾರಾಕ್ ಕರ್ಚಿ.

ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳಂವ್ಚೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ರಜಾ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸದಾಂಯ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾರೊಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಅಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಟೋಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ನಾಂವಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

ಆಜ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್

ಜೊವಿಟಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಧು ಡೆನಿಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚಿ, ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಡೊ, ಬಾಳ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಜ್ಜೋಡಿಚಿಂ, ಆ್ಯನ್ಸನ್ ನೊರೊನ್ಹಾಲಾಗಿಂ , ಪೂತ್ ಹೆನ್ರಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಅನಿ ದೆ. ಅಗ್ನೇಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚೊ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ದೇವ್ ಮಾತಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಚೀಟ್

ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಳೊಂವ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ.

 

 

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900