ಸಗ್ಳೊ ಹಫ್ತೋ  ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿ ಸೆಕುಲರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ. ಫೊರ್ವಾo ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಅವಿಲಾಚಿ ಸಾಂ. ತೆರೆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ಚಿ.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯಾ 8ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾಂನಿ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ.

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಆರಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 07: ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ .

ಮರಿಯಾಳ್ ಲೀಜನಾಚೊ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದೀಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ಸಾಂಜೆರ್ 3.30ವೊರಾರ್ ತೇರ್ಸ್ 4ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಆನಿ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಬಿರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾ  ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

ಹಾಂಗಸರ್ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸನ್ವಾರಾಚಾ ದಿಸಾಚೆ ಮೀಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸನ್ವಾರಾ, ಸನ್ವಾರಾಚಾ ದಿಸಾಚೆ ಮೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 6.30ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹೆರ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 10ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30ವೊರಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಬಾಪ್ ಜೋಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಾ ಘಟನಾವಳೆವಿಶಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ಸೆಕುಲರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಒಡ್ದಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಕ್ಟೋಬ್ರ್ 5 ಆನಿ 6 ತಾರಿಕೆರ್‍ಪಾಸ್ಟರಲ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9.15ವೊರಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಗೋಂಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಬಾಪ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಸೆರಾವೊ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತೆಲೆ.

ಆಕ್ಟೋಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 9.15ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

Home | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2013 - www.infantmarychurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

INFANT MARY CHURCH
Bajjodi, Bikarnakatte,
Mangalore - 575 005, India

Contact : +91 97403 16900